Zákon č. 233/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2002
Platnosť od 08.05.2002 do31.12.2011
Účinnosť od 08.05.2002 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.