Oznámenie č. 230/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb, ktoré nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt na území druhého štátu

Čiastka 98/2002
Platnosť od 01.05.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. februára 2002 na základe článku 16 ods. 2.