Oznámenie č. 224/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Čiastka 95/2002
Platnosť od 30.04.2002 do14.07.2007
Zrušený 316/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 472/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 31/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. februára 2005.