Zákon č. 219/2002 Z. z.Zákon o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 445/2003 Z. z., 377/2004 Z. z.)

Čiastka 93/2002
Platnosť od 30.04.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2004
Zrušený 578/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 14 ods. 7, § 30 ods. 7 a § 44 ods. 12, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom SR do EÚ