Zákon č. 216/2002 Z. z.Zákon o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2002
Platnosť od 27.04.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.07.2004 do31.12.2004
Zrušený 578/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 14 ods. 7 a § 30 ods. 11, ktoré nadobúdajú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie