Oznámenie č. 212/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou o prijatí všeobecných pravidiel a podmienok účasti Slovenskej republiky na programoch Spoločenstva

Čiastka 88/2002
Platnosť od 24.04.2002 do28.02.2001
Účinnosť do 28.02.2001
Zrušený 475/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. marca 2002 na základe článku 8.