Zákon č. 209/2002 Z. z.Zákon o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 15.05.2002