Zákon č. 206/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 08.05.2002

OBSAH