Zákon č. 205/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 08.05.2002

OBSAH