Vyhláška č. 203/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002
Účinnosť od 01.05.2002

OBSAH