Vyhláška č. 196/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 216/2000 Z. z.

Čiastka 83/2002
Platnosť od 19.04.2002 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.06.2006
Zrušený 388/2006 Z. z.

OBSAH

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 216/2000 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č.117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 216/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 6 sa vypúšťajú slová „tlačidlom umiestneným na skrinke ovládania sirény".

2. V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „bezdrôtové".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z., § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".

4. V § 8 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

5. Príloha k vyhláške č. 348/1998 Z. z. znie:

„Príloha k vyhláške č. 348/1998 Z. z.

VLASTNOSTI VÝSTRAŽNÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA

A. Tón výstražných prostriedkov

a) Na účely varovania sa používajú zdroje výstražného zvukového signálu s tónom 250 až 1000 Hz.

b) Kolísavý tón výstražného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 200 Hz s časovým priebehom: vzostup 2 sekundy, stály stav 5 až 8 sekúnd, pokles 7 sekúnd. V rotačných elektrických sirénach sa dosiahne prerušovaním napájania na 3 sekundy po 7 sekundách od zapnutia a ďalším opakovaným prerušovaním napájania na 3 sekundy vždy po 4 sekundách.

c) Základný tón výstražného zvukového signálu môže byť vyšší ako 1000 Hz, ak by mohlo nastať prekrytie výstražného zvukového signálu hlukom s rovnakým tónom.

B. Výška hladiny výstražného zvukového signálu na spoľahlivé varovanie vo vzťahu k hladine hluku

Spoľahlivý účinok výstražného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje na územiach

a) s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je minimálne 55 dB,

b) s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku,

c) s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveň hladiny výstražného zvukového signálu je o 5 dB vyššia ako hladina hluku.

Výška hladiny hluku sa zisťuje meraním za bežných poveternostných podmienok v najhlučnejšom časovom úseku pracovného dňa.

C. Hovorené informácie reprodukované prostriedkami varovania

Ak prostriedok varovania umožňuje reprodukovať hovorené informácie,

a) intenzita zvuku hovorených informácií musí byť rovnaká ako intenzita výstražného zvukového signálu,

b) časový úsek pokoja medzi reprodukciou výstražného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie, ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí byť najmenej 1 sekunda a najviac 4 sekundy,

c) pozícia, obsah a poradie umiestnenia analógových alebo dátových súborov v pamäťovom médiu prostriedku varovania musí byť

1. dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, koniec ohrozenia" - 3-krát,

2. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie požiarom" - 3-krát,

3. šesťminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou" - 3-krát,

4. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, vzdušný poplach" - 3-krát,

5. hovorená informácia „pozor, skúška sirén" - 3-krát plus dvojminútový stály tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „koniec skúšky sirén" - 3-krát,

6. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, radiačné ohrozenie" - 3-krát,

7. pozícia na reprodukovanie modulácie z vysielania rozhlasovej stanice v trvaní 5 až 7 minút,

8. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, chemické ohrozenie" - 3-krát,

9. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie čpavkom" - 3-krát,

10. dvojminútový kolísavý tón sirény - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie chlórom" - 3-krát,

11. tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní 5 sekúnd - 1-krát plus hovorená informácia „pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky" - 3-krát,

12. pozícia na test prostriedku varovania s maximálnou úrovňou ľubovoľného zvukového signálu 55 dB vo vzdialenosti 1 metra od prostriedku varovania,

13. pozícia na havarijné vypnutie reprodukcie výstražného zvukového signálu alebo hovorenej informácie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2002.


Ivan Šimko v. r.