Zákon č. 185/2002 Z. z.Zákon o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 78/2002
Platnosť od 16.04.2002
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. III v sedemnástom bode v § 26 ods. 2, odseku 3 písm. f) a odseku 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2002, a ustanovenia uvedeného v čl. III v dvadsiatom siedmom bode, ktoré nadobúda účinnosť dňom ustanovenia všetkých členov súdnej rady