Zákon č. 184/2002 Z. z.Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)

(v znení č. 245/2003 Z. z., 525/2003 Z. z.)

Čiastka 77/2002
Platnosť od 16.04.2002 do30.06.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do30.06.2004
Zrušený 364/2004 Z. z.