Nariadenie vlády č. 177/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť

(v znení č. 210/2010 Z. z.)

Čiastka 74/2002
Platnosť od 10.04.2002
Účinnosť od 01.06.2010