Oznámenie č. 173/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Juhoslovanským akreditačným orgánom JUAT Juhoslovanskej zväzovej republiky

Čiastka 73/2002
Platnosť od 06.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 16. januára 2002.