Nariadenie vlády č. 159/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Čiastka 65/2002
Platnosť od 28.03.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do30.04.2004
Zrušený 245/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 7 ods. 2, ktorý nadobudne účinnosť spolu s Protokolom k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobk...

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 30.04.2004
31.12.2002 - 31.12.2002 Delená účinnosť
01.04.2002 - 30.12.2002

Pôvodný predpis

28.03.2002