Oznámenie č. 152/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zmene Protokolu 1 Dohody

Čiastka 63/2002
Platnosť od 27.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmena Protokolu 1 sa predbežne vykonáva od 1. mája 2001 na základe článku 2 ods. 2 rozhodnutia.