Nariadenie vlády č. 150/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou

Čiastka 62/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.04.2002 do19.04.2016
Zrušený 126/2016 Z. z.

OBSAH