Oznámenie č. 15/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 458/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2002.