Oznámenie č. 141/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami

Čiastka 60/2002
Platnosť od 27.03.2002
Redakčná poznámka

Rámcová zmluva nadobudla platnosť 10. mája 1994.

141

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Rámcová zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskymi spoločenstvami.

Rámcová zmluva nadobudla platnosť 10. mája 1994.

Do textu rámcovej zmluvy možno nahliadnuť na odbore zahraničnej pomoci Úradu vlády Slovenskej republiky.