Oznámenie č. 14/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2002.