Oznámenie č. 134/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002 do31.12.2003
Zrušený 597/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

134

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 a 5 a § 7 ods. 2 a 6 zákona č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydalo

výnos zo 6. marca 2002 č. 293/2002-9, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach.

Výnos upravuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických a ostatných zamestnancov a spôsob určovania finančných prostriedkov na ich platy. Ďalej upravuje finančné normatívy na energie a vodu, na nájomné a na výdavky určené podľa osobitných predpisov, na ostatné výdavky na tovary a ďalšie služby, na ďalšie výdavky v rámci bežných transferov a režim prípadných korekcií financovania štátnych škôl a verejných školských zariadení v pôsobnosti krajských úradov, okresných úradov, samosprávnych krajov a obcí z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.