Oznámenie č. 134/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002 do31.12.2003
Zrušený 597/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.