Zákon č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 58/2002
Platnosť od 26.03.2002
Účinnosť od 25.04.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. III bodov 6 a 8, čl. IV bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, čl. III bod 7 stráca platnosť 31. decembra 2002