Oznámenie č. 130/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou

Čiastka 57/2002
Platnosť od 21.03.2002
Redakčná poznámka

Viacročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 9. Ročná finančná dohoda nadobudla platnosť 26. apríla 2001 na základe článku 5.