Zákon č. 13/2002 Z. z.Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

(v znení č. 457/2002 Z. z., 429/2003 Z. z.)

Čiastka 6/2002
Platnosť od 15.01.2002
Účinnosť od 01.11.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2003 429/2003 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2002 - 31.10.2003 457/2002 Z. z.
15.01.2002 - 31.08.2002