Oznámenie č. 120/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k cestnej dani

Čiastka 50/2002
Platnosť od 14.03.2002
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 25. marca 2002.