Oznámenie č. 12/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 5/2002
Platnosť od 12.01.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 28. ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 30. januára 2001.