Oznámenie č. 109/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti

(v znení č. 549/2006 Z. z.)

Čiastka 45/2002
Platnosť od 08.03.2002
Účinnosť od 28.07.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. septembra 1993 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. septembra 2001 na základe článku 36 ods. 4. Odvolanie výhrad k článku 6 nadobudlo účinnosť 21. októbra 2003 (oznámenie č. 76/2004 Z. z.).