Oznámenie č. 103/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca sladidlá

Čiastka 40/2002
Platnosť od 01.03.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.