Oznámenie č. 102/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Čiastka 40/2002
Platnosť od 01.03.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 134/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (t. j. 14. apríla 2005).

Pôvodný predpis

01.03.2002