Oznámenie č. 10/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.