Oznámenie č. 73/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 29/2001
Platnosť od 27.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. októbra 2000, na základe článku 7 ods. 1.

73

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2000 bola v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. októbra 2000, na základe článku 7 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky
a
vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky

riadne splnomocnená vládou Čínskej ľudovej republiky uzavrieť túto dohodu (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si uľahčiť cestovanie svojich občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Držitelia platných cestovných dokladov osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky môžu bez víz vstupovať na územie Slovenskej republiky, prechádzať ním alebo vycestovať z tohto územia počas doby nepresahujúcej štrnásť (14) dní odo dňa vstupu.

(2) Občania Slovenskej republiky držitelia platných cestovných dokladov Slovenskej republiky vrátane diplomatických pasov a služobných pasov môžu bez víz vstupovať na územie osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky, prechádzať ním alebo vycestovať z tohto územia počas doby nepresahujúcej štrnásť (14) dní odo dňa vstupu.

Článok 2

Držitelia platných cestovných dokladov štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstúpia na územie štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní dodržiavať právne predpisy platné v tomto štáte.

Článok 3

Táto dohoda neobmedzuje právo zmluvných strán nepovoliť vstup na územie svojho štátu, skrátiť alebo ukončiť pobyt na ňom osobám štátu druhej zmluvnej strany, ktorých považujú za nežiaducich.

Článok 4

Držitelia platných cestovných dokladov štátu jednej zmluvnej strany môžu vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať ním alebo vycestovať z tohto územia cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 5

(1) Zmluvné strany si vymenia vzory platných cestovných dokladov uvedených v článku 1 tejto dohody najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa podpísania dohody.

(2) Počas platnosti tejto dohody sa budú zmluvné strany navzájom informovať o všetkých zmenách cestovných dokladov a v prípade, že tieto zmeny nastanú, poskytnú si vzory nových cestovných dokladov šesťdesiat (60) dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody.

(2) O pozastavení vykonávania tejto dohody a o jeho obnovení sa zmluvné strany navzájom vopred informujú diplomatickou cestou, pričom pozastavenie a obnovenie nadobúdajú účinnosť v deň doručenia oznámenia o pozastavení alebo o obnovení.

Článok 7

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať doručením oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o výpovedi.

Dané v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky 14. októbra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v anglickom a slovenskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.


Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Chlebo v. r.

Za vládu

osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

Čínskej ľudovej republiky:

Regina Ip Lau Suk-yee v. r.