Oznámenie č. 73/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 29/2001
Platnosť od 27.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 14. októbra 2000, na základe článku 7 ods. 1.

Pôvodný predpis

27.02.2001