Oznámenie č. 61/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o ďalšom postupe pri vysporiadaní salda clearingových účtov a vysporiadania zostatkov pohľadávok a záväzkov subjektov oboch republík po ukončení platnosti Platobnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou zo 4. februára 1993 podpísanej v Brne 14. decembra 1995

Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 24. septembra 1998, na základe článku 3.

Pôvodný predpis

21.02.2001