Vyhláška č. 59/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ciachovaní plavidla

Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001
Účinnosť od 01.03.2001