Zákon č. 567/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 416/2001 Z. z.

(v znení č. 568/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 222/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.02.2010