Zákon č. 566/2001 Z. z.Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Čiastka 222/2001
Platnosť od 23.12.2001
Účinnosť od 01.01.2019 do30.06.2019
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení čl. I § 58, 63 až 69, § 70 ods. 6, § 121 ods. 2 písm. l) a ods. 3, § 125, § 130 ods. 12 a 13 a § 131, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám, a s výnimkou čl. I § 73 ...