Zákon č. 554/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c11/2002 Z. z.)

Čiastka 218/2001
Platnosť od 22.12.2001
Účinnosť od 30.12.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2001 r1/c11/2002 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.12.2001