Vyhláška č. 55/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Čiastka 22/2001
Platnosť od 16.02.2001
Účinnosť od 01.03.2001

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2001 Aktuálne znenie