Oznámenie č. 528/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne v znení opatrenia zo 4. októbra 2000 č. 21188/2000-92

Čiastka 210/2001
Platnosť od 19.12.2001 do31.12.2002
Zrušený 693/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2002.