Zákon č. 490/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 196/2001
Platnosť od 01.12.2001
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

okrem ustanovení čl. I bodov 9, 14, 15, 16, 17, 18, 64 a 65 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002.