Zákon č. 485/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2001
Platnosť od 29.11.2001 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z.