Vyhláška č. 479/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach

Čiastka 192/2001
Platnosť od 28.11.2001
Účinnosť od 01.12.2001