Vyhláška č. 470/2001 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2002

Čiastka 190/2001
Platnosť od 27.11.2001 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2002 do31.12.2002
Zrušený 613/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002