Vyhláška č. 464/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí

(v znení č. 607/2008 Z. z.)

Čiastka 188/2001
Platnosť od 24.11.2001
Účinnosť od 01.01.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 607/2008 Z. z. Aktuálne znenie
01.12.2001 - 31.12.2008