Vyhláška č. 461/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach a náležitostiach záručnej listiny

Čiastka 187/2001
Platnosť od 21.11.2001 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2002 - 30.04.2004