Zákon č. 448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 244/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2003

448

ZÁKON

zo 4. októbra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:

㤠43a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.5)

(2) Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

㤠11a

Stály rozhodcovský súd

(1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.3a)

(2) Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.