Zákon č. 448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 29.11.2001 do30.06.2002