Zákon č. 448/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 244/2002 Z. z.(nepriamo), 586/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001
Účinnosť od 01.01.2004